United Kingdom
bhavalayabhajan@gmail.com

ഭാവലയ ഭജന്‍ : ഒരു നാമജപ യാത്ര..

ഭാരതത്തിന്റെ സനാതനമൂല്യങ്ങളും ചൈതന്യവും, എന്താണ് സനാതന ഹിന്ദുധര്‍മ്മമെന്നും ആചാരങ്ങളുടെ അര്‍ത്ഥമെന്തെന്നും ദൈവങ്ങളുടെ അവതാര ലക്ഷ്യമെന്തെന്നും വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാവലയഭജന്‍ മുന്നേറുന്നത്.

ദക്ഷിണഭാരതീയ പ്രാചീനസമ്പ്രദായ ഭജന

വേദോപനിഷത്തുകൾമുതലുള്ള സത്ഗ്രന്ധങ്ങളും മഹാത്മാക്കളും എല്ലാം നാമജപത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു.

                   “ധ്യായൻ കൃതേ, യജൻ യജ്ഞൈഃ ത്രേതായാം, ദ്വാപരേ അർച്ചയൻ, യദാപ്നോതി തദാപ്നോതി കലൗ സങ്കീർത്ത്യ കേശവം” എന്നിങ്ങിനെ കലിയുഗത്തിൽ ധ്യാന യജ്ഞ ക്രിയാ യോഗാദിസാധനകളെക്കാൾ മാഹാതമ്യം നാമസങ്കീർത്തനത്തിനുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

“നാഹം വസാമി വൈകുണ്ഠേ, ന യോഗിഹൃദയേ രവൗ മദ്ഭക്തഃ യത്ര ഗായന്തി തത്ര തിഷ്ഠാമി നാരദ” എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ വചനം. എവിടെ ഭക്തർ കൂടിച്ചേർന്ന് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നുവോ അവിടെ ഭഗവാന്റെ സാനീധ്യമുണ്ടാവും.

“വിസൃജ്യ ലജ്ജാം യോധീതേ മന്നാമാനി നിരന്തരം കുലകോടിസമായുക്തോ ലഭതേ മാമകം പദം”

എന്നും ഭഗവാൻ തന്നെ അരുൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ലജ്ജയേവിട്ട് നിരന്തരമായി ഭഗന്നാമം ചൊല്ലുവർക്ക് ഭഗവത്പദം ലഭ്യമാകും. ആയതിനാൽ കലിയുഗധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഈ യുഗത്തിലെ പ്രമുഖസാധനാമാർഗ്ഗമായി നാമസങ്കീർത്തനത്തെ ആധ്യാത്മികമാർഗ്ഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നവരും ഭക്തരും കരുതിപോരുന്നു. ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽ ചരിച്ച് ഭഗവത്സാക്ഷാത്കാരത്തിലെത്തിയവർ ദ്രാവിഡം മുതൽ ഗുർജ്ജരം വരേയും, മറാത്ത മുതൽ വങ്കം വരേയും ധാരാളമായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവന്നാമങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗുണങ്ങൾ, ഭഗവത്ലീലകൾ എന്നിവ പ്രേമവായ്പ്പോടെ സംഗീതസുരഭിലമായി പ്രകീർത്തിക്കുന്നതാണ് നാമസങ്കീർത്തനം അഥവ ഭജന.

ഉദ്ദേശം 350 വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ് ജീവിച്ചിരന്ന ശ്രീഭഗവനാമബോധേന്ദ്ര സരസ്വതികൾ, ശ്രീ ശ്രീധരഐയ്യാവാൾ എന്നീ യോഗീന്ദ്രന്മാരാണ് ദക്ഷിണദേശങ്ങളിൽ ഭജനപദ്ധതി പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അതിനു 100വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ജീവിച്ച മരുതാനല്ലൂർ സത്ഗുരുസ്വാമികളാണ് ഇന്നുകാണുന്ന രീതിയിലേയ്ക്ക് ദക്ഷിണഭാരതീയ സമ്പ്രദായഭജന പദ്ധതി പരിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയതും പ്രചരിപ്പിച്ചതും. സമീപകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന സത്ഗുരു ശ്രീ പുതുക്കോട്ട ഗോപാലകൃഷ്ണഭാഗവതർ, സഞ്ചീവീ ഭാഗവ്തർ, ശ്രീ അഭേദാനന്ദ സ്വമികൾ തുടങ്ങിയവർ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് ഭാരതഘണ്ഡത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളം സഞ്ചരിച്ച് സത്സംഗങ്ങൾ നടത്തിയവരായിരുന്നു.

ഭാരതത്തിൽ ജീവിച്ച് ഭക്തിയിലൂടെ ദൈവാനുഗ്രഹം ലഭിച്ച് സാക്ഷാത്ക്കാരം ലഭ്യമായവരായുള്ള സന്തുക്കളാൽ രചിക്കപ്പെട്ട ശ്ളോകങ്ങളും, കീർത്തനങ്ങളും, നാമാവലികളും കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകരീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സമ്പ്രദായ ഭജനപദ്ധതി. എല്ലാ ദേവിദേവന്മാരേയും സ്തുതിക്കുന്നതായ കീർത്തനങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭാരതത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഭാഷകളിലുള്ള കീർത്തനങ്ങളും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുണ്ട്. ഗുരുക്കന്മാരാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതിപ്രകാരം പാടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭജന “സമ്പ്രദായഭജന” ആവുകയുള്ളു. സംഗീതപ്രയോഗങ്ങൾക്കും വയ്യക്തികമായ പ്രകടനങ്ങൾക്കും ഉപരി ഭക്തിക്കാണ് ഭജനാലാപനത്തിൽ പ്രാമുഖ്യം. പാടുന്ന ശ്ളോകങ്ങളുടേയും കീർത്തനങ്ങളുടേയും സാഹിത്യത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകി, അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അതിനനുഗുണമായ ഭാവത്തേ ദ്യോതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിപരമായി വേണം ഭജനചെയ്യുവാൻ. എല്ലാം ഭഗവതർപ്പണമെന്ന ബുദ്ധിയോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവത്പ്രീതികരമായി തീരുന്നു.

Bhavalaya Bhajan – a journey to Sampradaya Bhajan

Bhajans are divine, powerful and stir the deepest of our emotions. Singing bhajans is a simple yet meritorius way to discover our close connection to God.  Bhajan is a Sanskrit word meaning “singing to glorify God. It is also the name of a Hindu genre of devotional songs and hymns.

The term covers a wide range of devotional music, from a simple mantra to the more complex Hindu dhrupad. Bhajans are typically lyrical and convey love for the Divine. It can also refer to the inner music of the soul that yogis hear on their journey to oneness with the divine or higher Self.  Most commonly, bhajans have lively melodies and repeating choruses that are easy to sing. Bhajans tend to appeal to the masses and are an important component of community and village life in India, as they are usually sung by groups rather than individuals

One person sings the first line or stanza, which is then followed by the choir. Popular themes for bhajans come from stories of the Hindu epics, such as the “Ramayana” and “Mahabharata,” as well as from tales of the lives of the gods, such as Rama, Krishna and Shiva.

The bhajan is also a key concept in the practice of Surat Shabd yoga, which focuses on meditation on the inner sounds of the Self. In this type of yoga, bhajan refers to the music of the soul. As the yogi meditates, he focuses on the ajna (third eye) chakra, blocking out all external sounds and listening for the inner music. One asana used for this meditation is the bhajan squat pose (malasana) with the thumbs placed in the ears to block outside noise.

The term ‘Bhajan’ is used in India to refer to any devotional song. Bhajans are sung all across the country to praise God and express one’s deep love & devotion towards the almighty. Bhajans are gentle, melodious songs which provide immense peace and happiness to the person/s who sing it and those people who listen to it.

Singing Bhajans

A bhajan can be sung with or without accompanying musical instruments. Usually, instruments such as dholak, manjira, jhanj, daphli and the chimta are played while singing devotional songs or bhajans.

Bhajans can be simple chants or a song which is constructed using ragas & other elements of Indian Classical Music. They can be sung individually or by groups of people together, in unison. Either way, they are known to spread good vibes and rekindle one’s love & faith in God.

History of Bhajans

The tradition of singing bhajans in India is age old. Some of the earliest composers of bhajans were devotees like Mira Bai, Surdas, Kabir, Tulsidas, etc. The most popular bhajan themes include verses from the Ramayan and other Hindu scriptures, praises of Gods & Goddesses and their glory.  In India, bhajans are sung in temples, at home and even played on CD’s at commercial places, health clinics & shops, etc, especially in the mornings. It is believed that everyone should begin their day thinking of God. This is why, singing the aarti or listening to a devotional song in the morning is known to help in spending a safe, pleasant and happy day.

Aarti, Bhajan & Kirtan

In India, people sing Bhajans and take part in Kirtans, especially during religious events, rituals & special days. The aarti is another significant part of Hindu religious proceedings. Different Aartis are sung for different gods and goddesses. During a kirtan, the same chant or a series of bhajans are sung together by groups of people. Jagrans & kirtans are quite popular, especially in North India.

About Us – Who we are ?

Welcome! Bhavalaya Bhajan India  is a self sufficient independent organization and the first branch in Asia . Our programs are meant for the whole family with any background and keen to make their family members the best, grow them to live with faith in God and devotion. This group is a special group  who dedicate and engage in developing and singing bhajans. Joining Bhavalaya is not by voluntary. It is by invitation only depending on the interest and skills shown by the individual.

The Bhavalaya Bhajan is an independent, non-governmental organization dedicated to the spiritual progress of Hindus in UK through education (Jnana), devotion (Bhakti) and service (Seva). It is the Centre’s belief that head, heart and hand must be harmonized for spiritual progress to take place. In view of this, Bhavalaya Bhajan programmes and activities are organized and conducted for the purpose of enabling members to learn and become more informed about the basic philosophies and tenets of the Hindu faith, deepening and intensifying their sadhana or spiritual practice, while at the same time creating opportunities to engage in seva or service.

Bhavalaya Bhajan was formed on May 2015 and inagurated by H H Swamini Pramananda (affectionately known as Ammaji). Swamini Pramananda is a Vedanta teacher as well as a Sanskrit scholar. Some months before this event, a group of concerned and dedicated Hindu professional, businessmen and academics met to decide on the formation of Bhavalaya UK. These pioneers had found that whilst temples were mainly dedicated to rituals and religious activities, no attempts were being made to explain these ancient mystical rituals to the young who wanted to know their religion. The lack of answers and guidance to the Hindu youths frustrated them and made them easy targets for evangelists and proselytizing groups. Thus, the founding fathers and pioneers of Bhavalaya UK knew that the prime objective of Bhavalaya UK should be the spiritual education for the Hindu youths through Bhakti Music.

Our Main Mission

1. Create an environment for parents & children to spend time together 2. Help the children to be motivated and excel in their life and education 3. Cultivate vedic tradition and family values in our children 4. Grow the family in devotion and love 5. Provide moral and devotional support to all the families and children

A few things we’re great at

SAMPRADAYIC & DEDICATE

We are the first Bhajan Group in UK started based on Dakshina Samprdaya Bhajan. It is the tradition of Bhajans in India and as the name suggests particularly in South India. It’s the collection of Kirtanas and Namavalis in specific order. Mainly the order has been evolved by Sri Marudhanallur Sadguru Swamigal, Sri Pudukottai Gopala Krishna Bhagavathar.

The trinity of gurus as far as Sampradaya Bhajans are considered 1. Bodhendra Swamigal 2. Sridhara Ayyaval 3. Marudhanallur Sadguru Swamigal. The sampradaya bhajana paddhati has mainly evolved due to the tradition and efforts of Marudhanallur Sadguru Swamigal.

FLEXIBLE AND ADAPTIVE

Our team members are very flexible and adaptive to promote the anyone who are interested to participate with us during our concert . We listen the everyone carefully and pay due respect . We will be flexible to customize our program with your requirement and time.

We are adaptive to provide you a chorus and support when you perform with us.

PUNCTUAL

We understand the time and value . We will be always on time .

Portfolio

 Testimonialss

Don’t take our word for it – here’s what our others say:

There is no words to say about this Bhajan Group.  Bhavalaya Bhajan UK take us to the golden days where we spend devine time with Guruji in the ashram.  The beautiful bhajans make us so blessed..  The Dakshina Sampradaya Bhajan is great …..

Dileep kumar

After a long time, we were taken back to the memmories of Ayyappa puja with such high standard Sampradaya Bhajan.  All singers and artist are blessed enough by the Lord.   We can really feel the presence of God during the Bhajan…. amazing …

Gopakumar

I really enjoy the bhajan. All are top singers. The dedication and co-ordination is excellent.  It is my pleasure and blessing to be tha part of the team .   The Dakshina Sampradaya Bhajan brings the highest value in the Bhakti Music tradition….. …..

Smitha Nair

Bhavalya Team

Our Team memmbers are dedicated to the devine and enjoy the devinity of Bhkati Music and offers to supreme.

Smitha ji

Suresh ji

Pramod ji

Hareesh ji

Prashant ji

Sandeep ji

Prakash ji

Vipin ji

Abhilash ji

Smitha ji

Booking Form : Please provide details of your program

Contact us

Phone : +91 96055 66355 Email : bhavalayabhajan@gmail.com

[wpforms id="137"]
The Secret of Success is Your Feedback

Donations –  Please donate for the divine cause to promote us:-